Eich sahn ich, un ich sahn eich.

Das is noch lang nitt egal,

ob eich ebbes gemach honn

ore ob ich ebbes war.

 

Mer wolle moh so sahn:

Wenn ouch dat lo gefällt,

ei, dann honn eich das gemach.

Wenn's ouch awer nitt gefällt,

och, dann war ich das am Enn gar nitt.